Algemene Voorwaarden cq. Deelname Voorwaarden


Deze voorwaarden zijn opgemaakt en van toepassing ter bewaking van de kwaliteit van het Voetbal Talenten Toernooi. Gelieve deze te allen tijde na te leven. Het VTT stelt zich de ambitie om zich altijd dienstbaar naar de deelnemer op te stellen m.b.t. bijvoorbeeld verzoeken tot afmeldingen buiten de afmeldingstermijn om maar behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om de deelnemer te wijzen op de deelnamevoorwaarden en indien door het VTT noodzakelijk geacht, de naleving daarvan. Altijd voorop staat: Voetbalplezier en elkaar helpen.


Voetbal Talenten Toernooi = VTT

Ondertekenaar van de deelname voorwaarden / deelnemend team = Deelnemer

1. De deelnamevergoeding dient binnen de gestelde termijn in de bevestiging van de door u ingezonden aanmelding overgemaakt te worden en u ontvangt deze bevestiging inclusief de betalingsgegevens op het door u opgegeven email adres z.s.m. na uw aanmelding. Het niet tijdig betalen resulteert niet in annulering van de deelname, want de deelname is reeds definitief en hierop zijn direct de deelnamevoorwaarden, inclusief annuleringsvoorwaarden, van toepassing.


2. Afmelding binnen 7 dagen na bevestiging van de aanmelding is mogelijk en de deelnamevergoeding wordt in dat geval voor 100% gerestitueerd tenzij het toernooi op het moment van afmelding over minder dan 4 weken (DK) of 9 weken (NK) plaats heeft.


3. Vanaf 7 dagen na aanmelding kan er alleen een verzoek tot afmelding worden ingediend. Dit verzoek tot afmelding kan gehonoreerd of afgewezen worden door Stichting VTT. Stichting VTT streeft er altijd naar tegemoet te komen aan het verzoek tot afmelding door een beroep te doen op eventuele wachtlijsten of het vinden van andersoortige oplossingen maar heeft het recht het verzoek tot afmelding naast zich neer te leggen en af te wijzen.


4. Indien het verzoek tot afmelding wordt afgewezen door het VTT dient de deelnemer te allen tijde een representatief team van de betreffende categorie af te vaardigen naar het toernooi, desnoods met spelers van andere teams of minder spelers. Het niveau en sterkte van het team is hierbij van ondergeschikt belang aan het belang van aanwezigheid van een representatief team ter bewaking van de kwaliteit van het toernooi voor alle overige deelnemers. Een gelijktijdige inplanning van een ander toernooi, oefen-, knvb competitie of knvb bekerwedstrijd; te weinig spelers; het niet bekend zijn van het toernooi bij het team, te weinig vervoersmogelijkheden of naar eigen zeggen te slechte weersomstandigheden zonder afgelasting van het toernooi, zijn geen geldige argumenten om geen (representatief) team af te vaardigen. Een deelnemer mag wel een andere vereniging inschakelen om haar plaats over te laten nemen maar alleen met goedkeuring van het VTT. Indien een deelnemer weigert een team af te vaardigen terwijl dit wel nodig is op basis van de deelname voorwaarden, of zonder inlichting of verzoek tot afmelding geen team afvaardigt zal de deelnamevergoeding met nadruk niet gerestitueerd worden en is het VTT gerechtigt om de deelnemer een boete op te leggen van maximaal 100 euro. Het VTT zal eerder een boete opleggen naarmate de deelnemer onredelijk handelt of zondere enige goede argumenten of voorstellen tot ontwijken van de boete de situatie tracht af te handelen. Het opleggen van een boete is in principe niet wenselijk voor het VTT en afwezigheid van teams door ernstige gevallen zoals te bewijzen onverhoopte ongevallen en dergelijke worden uiteraard volstrekt anders bezien. Echter het boetesysteem is noodzakelijk om de kwaliteit van het Voetbal Talenten Toernooi te waarborgen. In te vorderen boetes zijn in sommige gevallen inzetbaar als deelnamevergoeding in de toekomst of kunnen geheel of gedeeltelijk worden vergeven aan Stichting VTT, die de kernwaarden van het VTT (Gezonde Voeding, Sportiviteit en Teamgeest) bewaakt. Voorts – indien noodzakelijk – zijn de voorwaarden onder punt A hieronder vermeld van toepassing.


5. Het Voetbal Talenten Toernooi is een voetbaltoernooi dat wordt georganiseerd door de voetbalvereniging die als organisator optreedt onder auspicien van het Voetbal Talenten Toernooi dat op de dag van het toernooi de voetbalvelden voor het toernooi onder (leen/huur) beheer heeft. Het Voetbal Talenten Toernooi kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen, diefstal of enige andere gevallen van misdaad en ongeluk of enige gebeurtenissen in het algemeen, die plaats hebben op of om het sportpark tijden het toernooi of op andere tijden die op de een of andere manier in verband kunnen worden gebracht met het toernooi, zoals vervoer van en naar het sportpark. Wij verzoeken alle deelnemende verenigingen te allen tijde goede zorg te nemen voor vervoer van en naar het sportpark en voor de handelingen op het sportpark.


7. Een deelnemer mag alleen pupillen/junioren van het lopende seizoen en jonger opstellen. Door de KNVB bevestigde dispensatiespelers mogen alleen deelnemen met voorafgegeven goedkeuring van VTT omdat dispensatie door de KNVB vaak wordt vergeven met het oog op een heel seizoen en niet met het oog op een 1-daags toernooi. Indien een dispensatiespeler niet aangemeld is bij het VTT maar wel meespeelt tijdens het VTT kan dit leiden tot diskwalificatie van het gehele team.


7. De deelnemer is op de dag van het toernooi uiterlijk 25 minuten voor de openingsceremonie op het sportpark van de organisator aanwezig, neemt deel aan de openingsceremonie (zonder deelname daaraan is deelname aan de wedstrijd in principe niet mogelijk) en is ongeacht de resultaten tijdens het toernooi aanwezig bij de eindceremonie (prijsuitreiking) direct na de finale. Indien een deelnemer vroegtijdig het toernooi verlaat (voor het einde van de eindceremonie) of de openingsceremonie niet geheel bijwoont – zonder toestemming van het VTT – is het VTT gerechtigt een boete van maximaal 50 euro in rekening te brengen.


9. De deelnemer gaat op voorhand akkoord met het geldende wedstrijd/toernooireglement.


10. Tijdens het DK kan een deelnemer het recht verkrijgen een NK ticket te verzilveren. Wil een deelnemer met recht op een ticket voor het NK hier gebruik van maken dan dient de deelnemer er rekening mee te houden dat voor dit NK opnieuw een NK deelnamevergoeding van 79 (O8 t/m O10), 89 (O11 t/m O12) of 99 euro (O13 t/m O17) in rekening zal worden gebracht.


11. Indien het Voetbal Talenten Toernooi wordt afgelast door onvoorziene omstandigheden zoals weersomstandigheden, omstandigheden binnen de organiserende vereniging of buitengewone omstandigheden buiten de macht van het VTT om is restitutie van de deelamevergoeding niet mogelijk maar zal een nieuwe datum worden ingelast of een alternatief toernooi schema (kruisfinales op de sportparken van de deelnemers) worden ingesteld of deelname aan een ander toernooi in hetzelfde of volgende seizoen worden aangeboden waarbij dat toernooi als vervanging voor het afgelaste toernooi geldt. Bij dergelijke afgelasting zal de deelnamevergoeding dus niet kunnen worden gerestitueerd tenzij het VTT anders bepaald, ook niet als een team niet op de nieuwe ingestelde datum aan het toernooi kan deelnemen.


12. Deelnemer geeft de uitdrukkelijke toestemming namens de ouders en verzorgers van de pupillen en/of junioren om foto's van pupillen en/of junioren te plaatsen op de website van het Voetbal Talenten Toernooi. bv. in geval van kampioenschap op een toernooi.