Algemene Voorwaarden cq. Deelname Voorwaarden


Deze voorwaarden zijn opgemaakt en van toepassing ter bewaking van de kwaliteit van het Voetbal Talenten Toernooi. Gelieve deze te allen tijde na te leven. Het VTT stelt zich de ambitie om zich altijd dienstbaar naar de deelnemer op te stellen m.b.t. bijvoorbeeld verzoeken tot afmeldingen buiten de afmeldingstermijn om maar behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om de deelnemer te wijzen op de deelnamevoorwaard en en indien door het VTT noodzakelijk geacht, de naleving daarvan.


Altijd voorop staat: Voetbalplezier en elkaar helpen.Voetbal Talenten Toernooi = VTT

Ondertekenaar van de deelname voorwaarden = Deelnemer (met een team dat voldoet aan de specificaties van de bij de aanmelding opgegeven categorie).


Het VTT is voor de brede amateur voetbaljeugd (zie voor welke klassen). BVO's, landelijke divisie teams en voetbalscholen zijn niet toegestaan om deel te nemen met teams.


1. De deelnamevergoeding dient binnen de gestelde termijn in de bevestiging van de door u ingezonden aanmelding overgemaakt te worden en u ontvangt deze bevestiging inclusief de betalingsgegevens op het door u opgegeven email adres z.s.m. na uw aanmelding.


2. Het niet tijdig betalen resulteert niet in annulering van de deelname, want de deelname is reeds definitief en hierop zijn direct de deelnamevoorwaarden, inclusief annuleringsvoorwaarden, van toepassing.


3. Afmelding binnen 7 dagen na bevestiging van de aanmelding is mogelijk en de deelnamevergoeding wordt in dat geval voor 100% gerestitueerd tenzij het toernooi op het moment van afmelding over minder dan 3 weken (DK) of 7 weken (NK) plaats heeft.


4. Vanaf 7 dagen na aanmelding kan er alleen een verzoek tot afmelding worden ingediend. Dit verzoek tot afmelding kan gehonoreerd of afgewezen worden door Stichting VTT. Stichting VTT streeft er altijd naar tegemoet te komen aan het verzoek tot afmelding door een beroep te doen op eventuele wachtlijsten of het vinden van andere oplossingen maar heeft het recht het verzoek tot afmelding naast zich neer te leggen en af te wijzen omdat een afmelding kan leiden tot een ongewenste afwezigheid van een team op een toernooi dat weer tot schade en/of overlast kan leiden voor het VTT, de gastclub en de andere deelnemende teams.


5. Indien het verzoek tot afmelding wordt afgewezen door het VTT dient de deelnemer te allen tijde een representatief team van de betreffende categorie af te vaardigen naar het toernooi, desnoods met minder spelers dan 6/8/11 of spelers van andere teams (geen hogere categorie en voor 'generaal' klassen geldt; geen elite klasse spelers). Het niveau en sterkte van het team is hierbij van ondergeschikt belang aan het belang van aanwezigheid van een representatief team ter bewaking van de kwaliteit van het toernooi voor het VTT, de gastclub en de andere deelnemende teams.


6. Een gelijktijdige inplanning van een ander toernooi, oefen-, knvb competitie of knvb bekerwedstrijd, te weinig spelers, het niet bekend zijn van het toernooi bij het team, te weinig vervoersmogelijkheden of naar eigen zeggen te slechte weersomstandigheden zonder afgelasting van het toernooi, zijn geen geldige argumenten om geen (representatief) team af te vaardigen.


7.Een deelnemer mag wel een andere vereniging inschakelen om de deelnemersplaats over te laen nemen maar alleen met instemming van het VTT (dat gebeurd als het nieuwe team aan de categorie eisen voldoet).


8. Indien een deelnemer weigert een team af te vaardigen terwijl dit wel nodig is op basis van de deelname voorwaarden en zonder een geaccepteerd verzoek tot afmelding geen team afvaardigt zal de deelnamevergoeding met nadruk blijven gelden (of deze nu al is betaald of niet) en is het VTT gerechtigt om de deelnemer een boete op te leggen van maximaal 75 euro voor een DK en maximaal 89,95 voor een NK.


9. Het opleggen van een boete is in principe niet wenselijk voor het VTT en afwezigheid van teams door ernstige gevallen zoals onverhoopte ongevallen en dergelijke worden uiteraard anders behandeld. Echter het boetesysteem is noodzakelijk om de kwaliteit van het Voetbal Talenten Toernooi te waarborgen voor het VTT, de gastclub en de andere deelnemende teams. In te vorderen boetes zijn in sommige gevallen inzetbaar als deelnamevergoeding in de toekomst.


5. Het Voetbal Talenten Toernooi is een voetbal toernooi dat wordt georganiseerd door de voetbalvereniging die als organisator (gastclub) optreedt onder auspicien van het Voetbal Talenten Toernooi. De gastclub is verantwoordelijk voor alle activiteiten op haar sportpark. Het Voetbal Talenten Toernooi kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen, diefstal of enige andere gevallen van misdaad en ongeluk of enige gebeurtenissen in het algemeen, die plaats hebben op of om het sportpark tijden het toernooi of op andere tijden die op de een of andere manier in verband kunnen worden gebracht met het toernooi, zoals vervoer van en naar het sportpark. Wij verzoeken alle deelnemende verenigingen te allen tijde goede zorg te nemen voor vervoer van en naar het sportpark en voor de handelingen op het sportpark.


7. Een deelnemer mag alleen pupillen/junioren van het lopende seizoen en jonger opstellen. Door de KNVB bevestigde dispensatiespelers mogen alleen deelnemen met voorafgegeven goedkeuring van VTT omdat dispensatie door de KNVB vaak wordt vergeven met het oog op een heel seizoen en niet met het oog op een 1-daags toernooi. In principe mag een KNVB dispensatie speler ook deelnemen met het team aan het VTT. Indien een dispensatiespeler niet aangemeld is bij het VTT maar wel meespeelt tijdens het VTT kan dit leiden tot diskwalificatie van het gehele team.


7. De deelnemer is op de dag van het toernooi uiterlijk 25 minuten voor de openingsceremonie op het sportpark van de organisator aanwezig, neemt deel aan de openingsceremonie (zonder deelname daaraan is deelname aan het toernooi in principe niet mogelijk) en is ongeacht de resultaten tijdens het toernooi aanwezig bij de eindceremonie (prijsuitreiking) direct na de finale. Indien een deelnemer vroegtijdig het toernooi verlaat (voor het einde van de eindceremonie) – zonder toestemming van het VTT – is het VTT gerechtigt een boete op te leggen van maximaal 45 euro voor een DK en maximaal 65 voor een NK. Dit ter compensatie van de schade.


9. De deelnemer gaat bij het aanmelden van een team automatisch akkoord met het geldende wedstrijd- en toernooi reglement.


10. Tijdens het DK kan een deelnemer het recht verkrijgen een NK ticket te verzilveren. Wil een deelnemer met recht op een ticket voor het NK hier gebruik van maken dan dient de deelnemer er rekening mee te houden dat voor dit NK opnieuw een NK deelnamevergoeding van 75,- (O8 t/m O10), 85,- (O11 t/m O12) of 95,- euro (O13 t/m O17) in rekening zal worden gebracht. Zo kan het VTT de landelijke organisatorsche kosten dekken.


11. Indien het Voetbal Talenten Toernooi wordt afgelast door onvoorziene omstandigheden zoals weersomstandigheden, omstandigheden binnen de organiserende vereniging of buitengewone omstandigheden buiten de macht van het VTT om is restitutie van de deelamevergoeding niet mogelijk maar zal een nieuwe datum worden ingelast of een alternatief toernooi schema (kruisfinales op de sportparken van de deelnemers) worden ingesteld, of deelname aan een ander toernooi in hetzelfde of volgende seizoen worden aangeboden waarbij dat toernooi als vervanging voor het afgelaste toernooi geldt. Bij dergelijke afgelasting zal de deelnamevergoeding dus niet kunnen worden gerestitueerd tenzij het VTT anders bepaald, ook niet als een team niet op de nieuwe ingestelde datum aan het toernooi kan deelnemen.Een deelname-vergoeding tegoed is onbeperkt geldig.


12. De kampioen ontvangt een wisselbeker. De aanmelder (onze contactpersoon) blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het retourneren van de wisselbeker. Het VTT neemt hierover contact op. Indien de beker kwijt is of verloren zal het VTT de kosten voor een nieuwe in rekening brengen. Het is ook mogelijk om tegen deze kosten de beker over te nemen. 


13. Het is in principe niet toegestaan om aan een ander district deel te nemen dan het district waar de vereniging zich in bevindt. Indien een vereniging toestemming krijgt om toch aan een ander district deel te nemen met 1 of meerdere teams geldt dat de betreffende teams bij een eerste plaats op het DK in een ander district niet het districtskampioenschap op haar naam krijgt: Die schuift door naar de eerstvolgende vereniging van het eigenlijke district dat met haar team op het betreffende DK als hoogste is geeindigd. Wel blijft het NK ticket staan en in dit geval ontvangt het betreffende district 1 extra NK wildcard.


14. Deelnemer geeft de uitdrukkelijke toestemming namens de ouders en verzorgers van de pupillen en/of junioren om foto's van pupillen en/of junioren te plaatsen op de website van het Voetbal Talenten Toernooi, bv. in geval van kampioenschap op een toernooi.